Wethouder Wienhoven

VERSLAG gesprek op dinsdag 23 november 2021

Aanwezig: wethouder Geertjan Wienhoven en de behandelend ambtenaar Marlou Heffels (beleidsmedewerker Ruimtelijk Domein), en Henk Joosten en Ellen Boekwijt namens  belangen groep BOOMM

Wienhoven: Er is geen onderzoek gaande naar variant 5a. Er is wel een regionaal verkeersonderzoek gedaan waarvan zeer binnenkort het rapport wordt verwacht. Na uitkomst van het definitieve regionale rapport , kunnen we de lokale situatie gaan onderzoeken.

Marlou Heffels: Er is besloten om de verkeersproblematiek als eerste te gaan behandelen, en daarom is dat hoofdstuk uit de Startnotitie Ecozone gelicht. Het thema Verkeer en Mobiliteit maakt nog steeds onderdeel uit van de gebiedsvisie maar wordt gezien de urgentie als eerste behandeld. Zo voorkomen we ook dat de andere thema’s in een later stadium ondersneeuwen.

BOOMM: geeft uitleg waar ze voor staan, geen asfalt onderaan de Heumense Schans, behoud de natuurwaarde van de Heumense Schans de Mookerhei, niet een natuurgebied voor altijd opofferen aan auto’s en vrachtwagens, en voorstander van een verdeling van de verkeersstromen door Mook en Molenhoek, zoals ze nu zijn ; dus niet al het verkeer gaan omleiden naar een nieuw aan te leggen weg omdat dat in onze visie de last en overlast van het verkeer onevenwichtig wordt verdeeld over onze gemeente: het probleem wordt alleen maar verplaatst, en helemaal niet opgelost; wij voorzien zelfs verergering van de verkeersproblemen, terwijl de mooie missie van het Groenste station van Nederland om zeep is geholpen door het asfalt.

Wienhoven: Alles ligt nog open, er is nog niets besloten, er is niets toegezegd aan mensen uit bepaalde woonwijken in onze gemeente. Het verkeersprobleem is wel een probleem in onze gemeente maar niet een probleem van alleen de gemeente Mook en Middelaar, het is een probleem op provinciaal niveau. Onze  gemeente herbergt diverse doorvoerroutes zoals de Maas, de Spoorlijn Nijmegen – Venlo en de N271. Daarom is er ook overleg noodzakelijk en gaande met omringende gemeenten en op provinciaal Niveau.

BOOMM: Wij hebben de indruk dat we een informatie achterstand hebben ten opzicht van andere groeperingen, die zich met het verkeersprobleem bezig houden

Wienhoven: Dat is niet het geval, iedereen in de gemeente weet evenveel, zie de website. Dus verhalen dat bepaalde wegen zullen worden afgesloten voor doorgaand verkeer en alles via 5a en de Veldweg laten rijden zijn verhalen en berusten niet op feiten. Nogmaals : alles ligt nog open, en we streven vanuit het gemeentebestuur naar een breed draagvlak. Ik maak me zorgen om de toenemende polarisatie van voor- en tegenstanders. Dat bemoeilijkt een open gesprek later in het proces..

Marlou Heffels: Naar aanleiding van alle ophef over de verkeersproblematiek is besloten om een participatie traject op te zetten, dat gebeurt door een onafhankelijk bureau. Naar verwachting zal het lokale onderzoek in  het eerste kwartaal van start gaan. Door het afhankelijke bureau worden dan gaande het traject alle belangengroeperingen, dus ook BOOMM, gehoord.

Besluit: Gedachte-uitwisseling over verkeershinder en hoe dat verschillend kan worden ervaren, subjectief; hinder ervaren is altijd een subjectief gebeuren, wat de een als grote hinder ervaart is voor de ander totaal geen hinder of goed te doen. We spreken over de verkeersaantallen, maar ook over verkeersgedrag; “hufterig“ gedrag in het verkeer, zoals op de stoep parkeren of met meer dan 70 km per uur door woonwijken met scholen en veel kinderen rijden, dat “naar“ en onveilig gedrag van verkeersdeelnemers zeker bijdraagt aan ervaren hinder. En hoe beïnvloedt je dat?

Conclusie: Wederzijds als nuttig gesprek ervaren.